Abonnementsvilkår og disclaimer

Abonnementsindhold

Winnermomentum kan foretage ændringer i leveringsformen og abonnementsindholdet.

Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Det er ikke muligt at ændre produkt, der løber i et år fra tegningstidspunktet.

Ønskes der et andet produkt, så køber man det nye produkt, der så løber i et år fra tegningstidspunktet.

Udløb af fortrydelsesretten sker fra det tidspunkt hvor abonnenten har modtaget materialet.

Materialet til abonnenterne sendes pr. e-mail. Når et abonnement oprettes og kunden oplyser bla. e-mail adressen, så har Winnermomentum ret til at sende materialet til kunden pr. e-mail.


Fortrydelsesret

Abonnementet er omfattet af forbrugeraftaleloven og der er derfor en frist på 14 dage til at fortryde aftalen. Fristen udløber ved modtagelse af det første materiale.

Ønsker man at fortryde et køb, inden modtagelse af materialet, så skriv det i en mail til os fra vores hjemmeside med angivelse af reg. nr. og kontonummer, hvorefter beløbet tilbagebetales.

Du skal være fyldt 18 år

Når du tegner et abonnement erklærer du samtidig at være fyldt 18 år.

Pris

Prisen for abonnementerne følger den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår af vores hjemmeside under ”Priser og abonnementer”, samt i vores webshop.

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin, dvs. et år fra tegningstidspunktet. Abonnementet tegnes via køb i vores webshop.

Opsigelse

Abonnementet løber i et år, gældende fra tidspunktet for modtagelse af indbetaling + 14 dage og forlænges ikke automatisk.

Forud for udløbet modtager du information fra Winnermomentum, med mulighed for at etablere abonnement for yderligere et år.

Abonnementet kan ikke opsiges i et års perioden. 
Ønsker man ikke længere af modtage informationer fra Winnermomentum, så bedes dette meddelt os pr. mail.

Dette medfører ikke tilbagebetaling af det allerede indbetalte beløb.

Force majeure

Winnermomentum er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

Winnermomentum er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Winnermomentum er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. Se endvidere oplysningerne nedenfor under disclaimer.

Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Når du tegner et abonnement hos Winnermomentum, registrerer vi de oplysninger, du afgiver. Personoplysninger benyttes først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi gør opmærksom på, at vi IKKE benytter de registrerede oplysninger hos tredjepart (eksempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn o.l.).

Ophavsret

Ethvert indhold i de af Winnermomentum leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Winnermomentum.

Disclaimer og vilkår for brug                                                                                              

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt. Brug af oplysningerne på dette site er kun tilladt på nedenstående vilkår.
Indholdet er formuleret i overensstemmelse med dansk lovgivning og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med lovgivningen i andre lande.

For kunder bosat i USA, Storbritannien, Nordirland eller andre lande.

Oplysninger i materialet er ikke beregnet på videregivelse til eller brug af personer i jurisdiktioner og lande, hvor sådan videregivelse eller brug ville være i strid med gældende lovgivning.

Oplysninger i materialet og oversigterne er således ikke henvendt til eller beregnet på ’US persons’ som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer.

Oplysninger i rapporten og oversigterne er alene beregnet på egen anvendelse for private personer/selskaber og må ikke anvendes kommercielt overfor andre.

Oplysninger på hjemmesiden og ansvarsbegrænsning
Oplysninger på hjemmesiden og oversigter og analyser er alene til orientering og er udelukkende baseret på historiske oplysninger. Oplysningerne kan ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til at give tilbud om salg eller udstedelse af køb af produkter og ydelser udarbejdet af Winnermomentum.

Winnermomentum har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne og funktionerne i rapporten er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. Winnermomentum er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet i rapporten.

Oplysningerne i rapporten og oversigterne er publiceret af Winnermomentum på baggrund af oplysninger modtaget fra kilder, der anses for troværdige, men oplysningerne er ikke uafhængigt bekræftet.

Oplysninger, beregninger, vurderinger og estimater angivet på sitet kan ikke betragtes som investeringsanbefalinger eller opfordring til at investere. De nævnte oplysninger mv. kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter i forbindelse med konkrete investeringer. Winnermomentum kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af kunders dispositioner - eller mangel på samme - på baggrund af ovennævnte oplysninger.

En kunde er altid selv ansvarlig for den økonomiske konsekvens af sine investeringer. Hverken afkastberegninger eller historiske børs- og investeringsdata er udtryk for nogen garanti for fremtidige resultater.

Kursinformation
Kurser, satser, og beløbsangivelser, der publiceres i rapporten, er alene til orientering og er indikative, medmindre andet er angivet. Sådanne kurser, satser og beløbsangivelser er ikke nødvendigvis de samme som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner. Brugere skal altid kontrollere gældende kurser, satser og beløbsangivelser, før en transaktion gennemføres.

Links til andre sites
Rapporten kan give adgang til andre sites, som er underlagt egne vilkår for brug. Disse vilkår findes på det enkelte site. Sitet kan også give adgang til tredjemands website via relevant links eller tilbyde eller præsentere produkter, serviceydelser og information fra tredjemand. Winnermomentum har ikke gennemgået og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af websites, der er ejet af andre, herunder produkter og serviceydelser udbudt af andre end Winnermomentum.

Hverken Winnermomentum eller dens ledelse eller ansatte påtager sig noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, eller tab som følge af tilgængelighed eller brug af sitet.

Ejendomsret og immaterielle rettigheder
Winnermomentum er ophavsmand til materiale, der offentliggøres på sitet. Winnermomentum forbeholder sig ejendomsret, copyright, varemærkeret og enhver anden immaterialret til sitet samt produkter og serviceydelser nævnt på sitet, medmindre det er angivet, at sådanne rettigheder tilhører tredjemand.